Analysis on Herbal Medicines Utilized for Treatment of COVID-19

2020-05-29

Luo, Lu, Jingwen Jiang, Cheng Wang, Martin Fitzgerald, Weifeng Hu, Yumei Zhou, Hui Zhang, and Shilin Chen. 2020. “Analysis on Herbal Medicines Utilized for Treatment of COVID-19.” Acta Pharmaceutica Sinica B, May. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.05.007.