Liu, Zhi Qing, Hui Xie, Sha Sha Yang, Qin Wei Fu, Nan Xiang, and Qin Xiu Zhang. 2020. “Clinical Study on Acupuncture Treatment of Perennial Allergic Rhinitis (PAR) Based on Zelen’s Design”. Annals of Chinese Medicine 2020 (1):9. https://doi.org/10.46949/acm.2020.1.3.